Politika QMS a EMS

Strategie (politika) jakosti a EMS je samostatným dokumentem ISŘ. Vzniká na základě rozpracování poslání a vize společnosti pro oblast jakosti. Vychází z požadavků zákazníků, z potřeb společnosti a jejích vlastníků a ze zákonných požadavků týkajících se služeb, procesů a činností společnosti. Zároveň je to dokument, který shrnuje základní strategii společnosti z pohledu ochrany životního prostředí. Vychází ze zákonných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí s přihlédnutím k ostatním požadavkům (místním vyhláškám a názorům místních orgánů). Respektuje veškeré požadavky na šetrné chování k životnímu prostředí a na úspory energií.

Politika QMS a EMS je dílem vrcholového vedení společnosti. Je stanovena přibližně na 5 let. O Politice QMS a EMS se všichni zaměstnanci společnosti dozvídají na školeních, z nástěnek a na pravidelných poradách. Všichni zaměstnanci jsou také odpovědni za její uvedení do praxe. Politika QMS a EMS je uveřejněna na webových stránkách společnosti.

Politika společnosti

Posláním firmy Zdeněk Keller OREM je být takovou společností, která uspokojí požadavky zákazníků. Politika společnosti se rozvíjí zejména v následujících oblastech:

a. Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

Klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti našich služeb procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech, vytváříme systém jakosti a jeho zlepšování tak, aby probíhalo jako trvalý proces, klademe důraz na kontinuální zlepšování všech procesů řízení, zvyšování úrovně znalostí všech našich zaměstnanců, zvyšujeme vnitropodnikovou kulturu, kterou závazně stanovujeme postoj k jakosti všech činností vykonávaných ve prospěch zákazníků.

b. Ve vztahu k životnímu prostředí

Deklarujeme snahu o ochranu a prevenci proti znečištění životního prostředí. Tato snaha je jednou z priorit řízení společnosti a proto si stanovujeme následující principy environmentální politiky: Zavazujeme se, že budeme dodržovat platná ustanovení všech právních požadavků, tj. zákonů, nařízení, vyhlášek a také norem souvisejících se systémem ochrany životního prostředí, hledat úspory energií a přírodních zdrojů v rámci činnosti naší společnosti. Dále se zavazujeme zlepšovat svůj environmentální profil a spolupracovat na řešení otázek ochrany životního prostředí. Při plnění pracovních úkolů postupujeme tak, aby žádná z aktivit společnosti neovlivnila negativně životní prostředí.

c. Ve vztahu k zákazníkům

Při budování vztahů se zákazníky klademe důraz na dlouhodobou a oboustranně výhodnou spolupráci, dodáváme služby a produkty v nejvyšší možné kvalitě ve vztahu k ceně a požadavkům zákazníka k jeho úplné spokojenosti, na první místo v rozhodovacím procesu řízení stavíme požadavky zákazníka, preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání, vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější zadávání parametrů zakázek a získávání objektivních a úplných informací.

d. Ve vztahu k zaměstnancům

Vytváříme korektní vztahy se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců, podporujeme otevřený konstruktivní dialog, zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních, vytváříme podmínky pro pozitivní postoj všech zaměstnanců k otázkám jakosti a ochraně ŽP, pěstujeme v zaměstnancích vědomí odpovědnosti za bezpečnost při práci a ochranu vlastního zdraví.

e. Ve vztahu k dodavatelům

Budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů, klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.


Spolupracujeme


Novinky

Pronájem plošin, 28.03.2022

Pronájem vysokozdvižné montážní plošiny od 10m již od 500Kč/h + DPH, o svátcích a víkendech příplatek 50%

více informací »

Topné systémy MAXECO, 02.09.2016

Regionální partner pro Ostravsko - realizace topných systémů MAXECO,topná folie 3.generace.

Archív novinek »